Webináře nahrávky

Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC

Finanční kontrola ve veřejné správě

Lektor: Olga Sloupová

Kdykoli dle Vašich časových možností
80 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Zřizovatel je povinen provádět veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory a prověřovat na místě skutečnosti rozhodné pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití. Seznámíte se s průběhem finanční kontroly, od její přípravy, zahájení, výkonu až po vyhotovení a předání protokolu, řízení o námitkách až po její ukončení. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů budou probrány otázky finančního hospodaření PO, porušení rozpočtové kázně, tvorba a čerpání fondů PO a další okruhy. Výklad je doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Program:
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Zřizovací listiny a majetkové vztahy mezi zřizovatelem a PO
Veřejnosprávní kontrola na místě – Protokol
Tvorba a použití fondů PO
Porušení rozpočtové kázně PO

Komu je určen:
pro zřizovatele příspěvkových organizací, kontrolní pracovníky, účetní obcí a příspěvkových organizací a dále zastupitele územních samosprávných celků.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Olga Sloupová
Olga Sloupová působila 18 let na Okresním úřadě v Chebu a 13 let na Krajském úřadě Karlovarského kraje vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC. Ve své lektorské praxi předává praktické zkušenosti kolegům a kolegyním z ÚSC.

Aktualizujte předvolby souborů cookie